Storitve

Storitve

Arhitektura

Arhitektura mora biti premišljena in skrbno načrtovana. Stremimo predvsem k kakovostni izvedbi arhitekturnega projekta, ne glede na predviden čas in proračun. Ker se zavedamo odgovornosti, ki jo kot arhitekti nosimo pri umeščanju objektov v prostor, stremimo k oblikovanju arhitekture, ki je trajnostna, vizualno privlačna, izkorišča naravne danosti lokacije in je funkcionalno prilagojena naročniku. Nemalokrat naletimo na birokratske ovire pri upravnih postopkih pridobivanja dovoljenj. S pravočasnim usklajevanjem in komunikacijo z vsemi deležniki, najdemo rešitve in speljemo projekte vse do faze pridobitve uporabnega dovoljenja. Naklonjeni smo pozitivnemu odnosu do problemov, ki za nas predstavljajo le izzive, ki jih rešujemo z vso predanostjo. Če si želite, da ima vaš dom ali poslovni prostor tisto dodano vrednost, ki jo lahko doda samo kakovostna arhitekturna zasnova, smo pravi naslov za vas.

arhein-arhitektura-projekti-hisa-s-2-1x1

Interier

Pri oblikovanju notranjih prostorov – interier – sledimo sodobnim smernicam in željam naročnika. Prilagodimo se željam in proračunom strank, ki so zelo različni. Ponujamo idejne zasnove za podrobne izvedbene projekte interierja. Ker je vsa notranja oprema v naših projektih večinoma izdelana po meri, sodelujemo z zanesljivimi in h kakovostni izvedbi predanimi mizarskimi mojstri. V kolikor se stranke odločijo za nakup že izdelane notranje opreme, jim pomagamo pri izboru v salonih. Skupaj izbiramo tudi sanitarno opremo, svetila, keramiko in ostale talne obloge. Naši projekti interierjev so bili objavljeni v več medijih, projekta Prenova stanovanja Situla in Soft and sophisticated apartment pa sta prejela celo prestižno mednarodno nagrado BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2020 in BIG SEE INTERIOR DESIGN AWARD 2023. Stremimo k oblikovanju funkcionalnih in estetskih interierjev, ki nudijo bivalno ugodje še dolga leta po izvedbi.

prenova_otočec-arhitektura-arhein-02

Postopek sodelovanja z nami

Postopek sodelovanja z nami je enostaven. Ker se ukvarjamo s širokim spektrom storitev, je prvi korak za začetek sodelovanja z nami, definiranje vrste in obsega načrtovanega projekta. Preko spletnega obrazca, elektronske pošte ali telefona nam posredujte vaše želje in okviren terminski plan izvedbe. Na osnovi podanih želja in dodatnih informacij, vam sestavimo ponudbo. Če je za sestavo ponudbe potrebno, se z vami srečamo na lokaciji in pogovorimo o podrobnostih. Po potrditvi ponudbe, določimo okviren terminski plan in ustvarjanje se lahko prične.

POSTOPEK IZDELAVE PROJEKTA INTERIERJA

PRVI SESTANEK

Naslednji korak pri izdelavi projekta interierja je prvi sestanek in definiranje podrobnejšega obsega projekta in naročnikovih želja. Običajno naročnik pripravi projektno nalogo, v kateri so naštete vse zahteve, želje, referenčne fotografije, obstoječi načrti in terminski plan projekta.

IDEJNA ZASNOVA

Idejna zasnova je temelj za nadaljnje korake. Na osnovi prvega sestanka in obiska na lokaciji pripravimo idejne osnutke z referenčnimi fotografijami (t.i. moodboard). Tako predstavimo naše rešitve in ideje. Po želji izdelamo tudi 3D osnovni model za lažjo vizualno predstavo. Ko se s stranko uskladimo glede izbrane ideje, to rešitev obdelamo bolj podrobno, izdelamo končne vizualizacije in pripravimo izbor predlaganih materialov, barv in kosov nabavne opreme.

PROJEKT ZA IZVEDBO

V kolikor nadaljujemo z bolj podrobno obdelavo projekta, idejno zasnovo nadgradimo s projektom za izvedbo, ki vsebuje natančen izris notranje opreme (tlorisi, pogledi, prerezi, detajli), izberemo končne materiale, barve, keramiko, svetila, sanitarno opremo, armature, kose pohištva in pripravimo projektno mapo, ki bo v pomoč izvajalcem na gradbišču. Povežemo se z mizarskimi mojstri ter ostalimi izvajalci ter smo jim vedno na voljo za vprašanja in uskladitve. Na posebno željo stranke prevzamemo tudi nadzor nad izvedbo, ne pa tudi inženiringa v celoti.

POSTOPEK PRIPRAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO

PRVI SESTANEK

Po potrditvi ponudbe za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo, na prvem sestanku stranka predstavi želje glede velikosti objekta, umestitve v prostor, izgleda objekta, tipa gradnje in funkcionalne razporeditve prostorov. Skupaj pregledamo lokacijsko informacijo in naredimo izvleček iz prostorskega akta ter se pogovorimo o možnostih in omejitvah na parceli. Lokacijo si ogledamo in preverimo, če obstajajo kakšne posebnosti.

IDEJNA ZASNOVA

Druga faza je priprava osnutkov idejne arhitekturne zasnove ter predlog umestitve objekta v prostor glede na dane omejitve in želje. Ta del projekta običajno traja precej časa, ker stremimo h kvalitetni zasnovi, kar je osnova za vse nadaljne projektiranje. Iz izkušenj priporočamo, da si za ta del projekta vzamete veliko časa, ker se včasih tekom projekta tudi želje investitorjev spreminjajo.

DGD

Po potrditvi idejne zasnove pripravimo vloge za pridobitev mnenj vseh pristojnih mnenjedajalcev. V vmesnem času se pripravlja dokumentacija DGD, h kateri se priložijo mnenja. Celotna dokumentacija se odda v postopek na upravno enoto, s katero usklajujemo projekt, dokler ni popolnoma skladen z njihovimi zahtevami. To je osnova za izdajo gradbenega dovoljenja. Vse spremljajoče postopke, ki utegnejo nastati v vmesnem času (vris v zemljiško knjigo, soglasja sosedov, nove vloge za mnenja, uskladitve z občino, vloga za komunalni prispevek, plačilo taks, spremembe dokumentacije…) vodimo mi ali opozarjamo stranke, da uredijo potrebna soglasja in plačila sami.

PZI – projekt za izvedbo

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja izdelamo projekt za izvedbo gradnje in skupaj s svojimi podizvajalci poskrbimo za skladnost vseh načrtov v projektni dokumentaciji. Z investitorjem in podizvajalci na sestankih uskladimo vse zahteve, oddamo projektne mape in pripravimo vlogo za začetek gradnje.

PID – projekt izvedenih del

Med gradnjo smo na voljo za morebitne popravke in uskladitve s predlogi izvajalcev in nadzornikom. V kolikor med gradnjo stanovanjske hiše pride do večjih odstopanj od projekta za izvedbo, se te spremembe vnese v PID dokumentacijo, ki je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja. Za nestanovanjske objekte je PID dokumentacija obvezna.

VSE STORITVE, KI JIH PONUJAMO

  • IDZ/IZP/DGD/PZI dokumentacija za novogradnjo, rekonstrukcijo, spremembo namembnosti in prizidavo nezahtevnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov
  • PZI dokumentacija za odstranitev objekta (rušitveni načrt)
  • LOKACIJSKA PREVERITEV – svetovanje in izris
  • IDZ/PZI projekti interierjev za stanovanjske in poslovne objekte
  • SVETOVANJE – interier
  • NADZOR NAD IZVEDBO – interier
  • HOME STAGING – svetovanje glede priprave nepremičnine za prodajo